Termina terapije si ni mogoče rezervirati!

OSEBNO
Z delovnim nalogom v dneh, ko ambulanta obratuje od 7:00 13:30.

PO POŠTI
Pred pošiljanjem naloga po pošti obvezno preverite preko odzivnika 02 250 14 96, če terapija obratuje. V času neobratovanja ne pošiljajte nalogov, saj lahko v času, ko bo pošiljka v nabiralniku veljavnost naloga poteče in se s takim nalogom ne boste več mogli vpisati v čakalno knjigo. Pošljite delovni nalog z navadno pošto in priložite telefonsko številko.

OPOMBA
24.člen ZPacP( predložitev napotne listine)
(1) Pacient izvajalcu zdravstvene dejavnosti predloži napotno listino ( delovni nalog).
- s stopnjo nujnosti HITRO ali REDNO v 21. dneh po njeni izdaji
- s stopnjo nujnosti ZELO HITRO v 7. dneh
(3) Pacienta z napotno listino , predloženo po izteku rokov iz prvega odstavka, se ne uvrsti na čakalni seznam, oziroma se mu ne opravi zdravstvena storitev, o čemer ga pooblaščena oseba obvesti v treh dneh od prejema napotne listine.

ČAKALNE DOBE
Aktualno čakalno dobo lahko preverite na odzivniku 02 250 14 96 ali na spletni strani: cakalnedobe.ezdrav.si.

Čakalna doba je odvisna od zasedbe kapacitet, ki so del pogodbe med zasebnikom in ZZZS. To je približno 24 bolnikov mesečno.
Odgovorna oseba za vodenje čakalne knjige sem Maja Kovačič.

OBVESTILO O POSLEDICAH NEUPRAVIČENE ODSOTNOSTI OD DOLOČENEGA TERMINA IN ODJAVA TERMINA
Zakon o pacientovih pravicah ( ZPacP 15.b in 15.c člen) določa:

15.b člen (upravljanje čakalnega seznama)
(2) Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih določi minister, pristojen za zdravje, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno. Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.
(3) Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Rok iz prejšnjega stavka ne velja, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da taka omejitev neposredno ogroža pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo. Določbe prejšnjega, tega in šestega odstavka tega člena glede termina se smiselno uporabljajo tudi za okvirni termin. (4) Izvajalec zdravstvene dejavnosti zaradi izvedbe zdravstvene storitve in upravljanja čakalnega seznama vzpostavi stik s pacientom, ki je uvrščen na čakalni seznam, če je pacient sporočil kontaktne podatke (e-naslov ali telefonsko številko) ali če jih izvajalec že ima.

15.c člen
(črtanje s čakalnega seznama)
(1) Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe pacienta črta s čakalnega seznama v naslednjih primerih in rokih: - smrt pacienta: po pridobitvi take informacije ob ažurnem pridobivanju podatkov iz centralnega registra podatkov o pacientih, - želja pacienta po črtanju s čakalnega seznama: v 24 urah od izražene želje, - pacientova zavrnitev izvedbe zdravstvene storitve: v 24 urah od zavrnitve, - zdravstveno stanje pacienta ne omogoča izvedbe zdravstvene storitve, zaradi katere je uvrščen na čakalni seznam: v 24 urah od ugotovitve lečečega zdravnika o takem stanju, - neopravičena odsotnost od termina: v 24 urah od termina, - druga ali katera koli naslednja uvrstitev na čakalni seznam za isto zdravstveno storitev (peti odstavek 15. člena tega zakona): v 24 urah od ugotovitve o naknadni uvrstitvi.
(2) V primeru črtanja iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, se napotna listina vrne izdajatelju napotne listine (stornira) z navedbo razlogov. Razlog za črtanje se navede tudi na čakalnem seznamu.
(3) O črtanju s čakalnega seznama iz razloga iz druge, tretje, četrte, pete ali šeste alineje prvega odstavka tega člena se obvesti tudi pacienta, in sicer v treh dneh od črtanja.
(5) Kadar se po opravljeni zdravstveni storitvi ugotovi, da je bila napotitev neutemeljena ali na napotni listini nepravilno določena stopnja nujnosti, se izdajatelju napotne listine zagotovi povratna informacija s presojo utemeljenosti napotne listine oziroma utemeljenosti prvotno določene stopnje nujnosti.

Delovni čas

Delovni čas preko koncesije je:
od ponedeljka do petka, od 6:30 - 13:30
Informacije so na voljo po telefonu od 7:00 - 9:00.
Ostali čas so vam osnovne informacije na voljo
na odzivniku 02 250 14 96.